This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/Kiemtoannhanuoc/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=16520&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 24/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 151/2006/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 138/2007/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 128/2007/TT-BTC Hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 179/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 181/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay,viện trợ nước ngoài của Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 184/2007/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 107/2007/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 107/2008/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 121/2008/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 106/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 14/2009/QĐ-TTg Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho Doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 120/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 128/2008/TT-BTC Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 29/2009/QĐ-TTg Chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 43/2009/QĐ-TTg Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 63/2009/QĐ-TTg Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 64/2009/QĐ-TTg Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Thuế năm 2009 và năm 2010

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 88/2009/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 89/2009/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 53/2009/NĐ-CP Về phát hành trái phiếu quốc tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 60/2009/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 69/2009/TT-BTC Hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 130/2009/TT-BTC Quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 30/2009/QH12 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 32/2009/QH12 Điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 136/2009/TT-BTC Bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT-BTC-BQP Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/6/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (1)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.