Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009
_________________
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước;
Căn cứ yêu cầu kiểm toán của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Công văn số 206/UBTVQH12 ngày 27/3/2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể:
- Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động kết quả đầu tư tài chính năm 2008 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam;
- Kiểm toán hoạt động kết quả đầu tư tài chính năm 2008 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

 

Vương Đình Huệ