• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2007
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Số: 07/2007/QĐ-KTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VI

________________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI thành lập thêm 04 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VI trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước (có danh sách các tỉnh, thành phố kèm theo).

Điều 2. Kiểm toán Nhà nước khu vực VI là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp thuộc ngân sách của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2007. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

 

Vương Đình Huệ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.