• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 21/01/2007
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Số: 21/QĐ-KTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

Kế hoạch kiểm toán năm 2006

_____________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 tại Công văn số 467/UBTVQH11 ngày 23/12/2005 về Kế hoạch kiểm toán năm 2006 của Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định Kế hoạch kiểm toán năm 2006 của Kiểm toán Nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ; Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị được kiểm toán và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tổng Kiểm toán Nhà nước

(Đã ký)

 

Đỗ Bình Dương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.