Lên đầu trang

Đại diện theo ủy quyền

Có một người quen nhờ tôi tư vấn một số vấn đề về pháp lý giữa cá nhân người đó với một công ty nơi người đó bị buộc thôi việc. Tôi không có bằng cử nhân luật nhưng có học luật và nghiên cứu luật, tôi có tư vấn cho người quen trên phương diện tham khảo. Người quen có ủy quyền cho tôi đại diện cho họ làm việc với bên công ty kia về các vấn đề pháp lý và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vậy tôi có được đại diện cho người đó để làm việc với bên công ty kia không? Có vi phạm pháp luật về tư vấn pháp lý không?

Gửi bởi: trương công huy

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 134 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đại diện như sau:
“1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân, pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.
3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện"
Khoản 1 Điều 138 Bộ Luật cũng quy định, cá nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
Đối chiếu với các quy định trên thì bạn có thể đại diện cho người quen của bạn để làm việc với công ty bên kia. Việc đại diện cần tuân thủ theo quy định của pháp luật dân sự về đại diện theo ủy quyền.
 

Trả lời bởi: ;#Vũ Thị Thu - Cục Trợ giúp pháp lý;#