Lên đầu trang

Có được xem là hôn nhân thực tế không?

Năm 1985, mặc dù đang có 1 người vợ và 1 người con, nhưng ông D có quan hệ và có 1 người con chung với bà E. Vậy xin hỏi, quan hệ giữa ông D và bà E có được coi là hôn nhân thực tế theo Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 hay không?

Gửi bởi: Hồng Anh

Trả lời có tính chất tham khảo

Điểm a Mục 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình quy định: “Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000”.
Mặt khác, tại Điểm d Mục 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP ngày 3/1/2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình có quy định như sau:
Được coi nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng, nếu họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;
- Việc họ về chung sống với nhau được gia đình (một bên hoặc cả hai bên) chấp nhận;
- Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;
- Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.
Thời điểm nam và nữ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng là ngày họ tổ chức lễ cưới hoặc ngày họ về chung sống với nhau được gia đình (một hoặc cả hai bên) chấp nhận hoặc ngày họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến hoặc ngày họ thực sự bắt đầu chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình”.
Như vậy, đối với trường hợp nam nữ chung sống với nhau trước ngày 03/01/1987, nếu họ thỏa mãn các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì được pháp luật công nhận là vợ chồng (hôn nhân thực tế).
Đối với trường hợp này, tại thời điểm ông D xác lập quan hệ chung sống với bà E, ông D đang có vợ. Vì vậy, quan hệ chung sống giữa ông D và bà E vi phạm điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Từ lý do đó, quan hệ của họ không được pháp luật công nhận là quan hệ hôn nhân thực tế.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#