Lên đầu trang

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Thế nào là vụ việc có tình tiết phức tạp để xác định thời hạn xử phạt, thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính? Đối với vụ việc có tình tiết phức tạp, qua thời hạn 7 ngày thì có phải ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ là 30 ngày không hay nếu đã xác định vụ việc phức tạp thì đương nhiên được tạm giữ 30 ngày?

Gửi bởi: Quốc Thái

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Vụ việc có tình tiết phức tạp trong xử phạt vi phạm hành chính
Về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012 quy định:
“Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.
Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày”.
Về thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính, khoản 8 Điều 125 Luật XLVPHC năm 2012 quy định:
Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày”.
Hiện nay pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không quy định cụ thể thế nào là vụ việc có tình tiết phức tạp để xác định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Tuy nhiên, có thể hiểu, vụ việc có tình tiết phức tạp là vụ việc có tình tiết cần có thêm thời gian để tiến hành xác minh và vụ việc đó chưa đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt. Tùy từng trường hợp cụ thể mà người có thẩm quyền có trách nhiệm xác định vụ việc đó có tình tiết phức tạp hay không để áp dụng thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật.
2. Có phải ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp không?
Theo quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật XLVPHC năm 2012 thì có thể được kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Điều 32 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) quy định: “Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính”. Trong Phụ lục một số biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có mẫu quyết định số 20 về Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Tại phần hướng dẫn áp dụng mẫu Quyết định này có quy định: “Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính”. Đồng thời, tại mục ghi lý do kéo dài thời hạn tạm giữ có hướng dẫn: “Ghi rõ lý do kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo từng trường hợp cụ thể”.
Như vậy, căn cứ vào các quy định này, trong trường hợp kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh thì vẫn phải ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ theo mẫu số 20 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#