Lên đầu trang

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người gây thiệt hại đã chết

Chồng tôi và A (A đã trên 18 tuổi) bị tai nạn. A chết tại chỗ còn chồng tôi được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã qua đời ngay sau đó. Chồng tôi hoàn toàn đi đúng, lỗi vi phạm là do A đi ngược chiều và vượt ô tô đâm vào. Tôi và chồng có một đứa con. Lúc chồng tôi mất, con mới được 1 tháng 25 ngày. Vậy, gia đình A có phải cấp dưỡng cho con tôi đến 18 tuổi không và mỗi tháng là bao nhiêu (nếu có)?

Gửi bởi: Đàm Thị Lệ Hoa

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của A (trong đó có khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng)
Khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.
Về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, khoản 1 Điều 586 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường”.
Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của A, A tham gia giao thông và có lỗi trong việc gây tai nạn dẫn đến chết người thì A phải bồi thường thiệt hại, trong đó có khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. A đã trên 18 tuổi, A gây thiệt hại nên A phải tự bồi thường.
Đối với trường hợp thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi người gây thiệt hại đã chết, Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân”.
Mặt khác, Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
“Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:
1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;
2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu;
3. Chi phí cho việc bảo quản di sản;
4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ;
5. Tiền công lao động;
6. Tiền bồi thường thiệt hại”.
Như vậy, đối chiếu các quy định trên với trường hợp bạn nêu, trong trường hợp A đã chết và có để lại di sản thì sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán các chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng còn thiếu; chi phí cho việc bảo quản di sản; tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; tiền công lao động thì những người hưởng thừa kế của A có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho gia đình bạn (trong đó bao gồm cả khoản tiền cấp dưỡng cho con của bạn) trong phạm vi di sản do A để lại. Trường hợp sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán các chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng còn thiếu; chi phí cho việc bảo quản di sản; tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; tiền công lao động mà A không còn bất kì di sản nào để thanh toán thì bạn không có cơ sở để yêu cầu những người hưởng thừa kế của A thanh toán khoản tiền bồi thường thiệt hại (trong đó bao gồm khoản tiền cấp dưỡng cho con của bạn).
2. Về mức cấp dưỡng
Khoản 1 Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Như vậy, theo quy định trên, gia đình bạn và những người thừa kế của A có thể tự thỏa thuận với nhau về mức bồi thường thiệt hại, trong đó bao gồm mức cấp dưỡng cho con của bạn.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#