Lên đầu trang

Có thể giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không?

Trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đều không có điều nào quy định về việc cấp trưởng giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Vậy, căn cứ vào đâu để cấp trưởng giao quyền cho cấp phó lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính?

Gửi bởi: Nguyễn Trọng Công

Trả lời có tính chất tham khảo

Trong xử lý vi phạm hành chính, hiện nay, quy định về giao quyền chỉ được áp dụng đối với việc xử phạt vi phạm hành chính (Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012) mà không áp dụng đối với việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Do đó, khi lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cấp trưởng gồm Trưởng Công an cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã… vẫn phải thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo đúng quy định tại Điều 97, Điều 99, Điều 101 và Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mà không giao quyền cho cấp phó.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#