Lên đầu trang

Người yêu cầu công chứng có phải là người đứng tên trên đơn yêu cầu công chứng

Theo quy định tại Điều 40 của Luật công chứng 2014 thì người yêu cầu công chứng đồng ý nội dung trong toàn bộ dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Đối với hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nếu các tổ chức tín dụng soạn thảo hợp đồng và khi đến công chứng, người yêu cầu công chứng (đứng tên trên đơn yêu cầu công chứng) là bên thế chấp, trường hợp này có thể xem người yêu cầu công chứng chỉ là bên thế chấp và bên thế chấp phải ký từng trang hợp đồng, còn người đại diện của tổ chức tín dụng không phải ký từng trang?

Gửi bởi: Mai Tuấn Anh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật công chứng thì bên thế chấp và bên nhận thế chấp (trong trường hợp này là tổ chức tín dụng) tham gia vào hợp đồng thế chấp được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đều được gọi chung là người yêu cầu công chứng. Do đó, theo quy định tại Điều 40 của Luật công chứng thì cả bên thế chấp và bên nhận thế chấp (người đại diện của tổ chức tín dụng) đều phải ký vào từng trang của hợp đồng thế chấp.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#