Lên đầu trang

Thi hành án đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự có hiệu lực

Bản án kinh doanh thương mại tuyên ông A phải trả cho Ngân hàng B số tiền hơn 4 tỷ đồng và lãi suất chậm thi hành án theo hợp đồng tín dụng; trường hợp ông A không trả được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu xử lý các tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Sau khi Ngân hàng yêu cầu thi hành án, cơ quan Thi hành án dân sự đã kê biên, xử lý các tài sản thế chấp thi hành được cho Ngân hàng 2 tỷ đồng. Sau đó, Chấp hành viên xác minh thấy ông A không có điều kiện thi hành án (không còn tài sản để thi hành án). Ngày 29/9/2014, cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu cho Ngân hàng. Ngày 10/3/2019, phát hiện ông A mới mua nhà, Ngân hàng tiếp tục có đơn yêu cầu thi hành án yêu cầu ông A phải trả cho Ngân hàng B số tiền hơn 2 tỷ đồng và lãi suất chậm thi hành án theo hợp đồng tín dụng.
Hỏi: Trường hợp này, cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng có đúng không?

Gửi bởi: Ngo Xuan Son

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo khoản 2 Điều 2 Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 quy định: Đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày Luật này có hiệu lực thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi đương sự yêu cầu theo quy định của Luật này.
Vụ việc này, ngày 29/9/2014, cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu cho Ngân hàng (trước ngày Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự có hiệu lực). Do đó, khi ông A có điều kiện thi hành án, Ngân hàng làm đơn yêu cầu thi hành án trở lại, cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng là đúng quy định pháp luật.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng cục Thi hành án dân sự;#