Lên đầu trang

Áp dụng biểu mẫu trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Cơ quan tôi có ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm xây dựng, trong quyết định có 2 nội dung là phạt tiền và khắc phục hậu quả. Quá thời hạn quy định nhưng người vi phạm không đóng tiền phạt và không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Các cơ quan chuyên môn có đề xuất cưỡng chế. Qua việc nghiên cứu các mẫu hướng dẫn theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2017 thì thấy không có mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (gồm 2 phần buộc nộp phạt và khắc phục hậu quả). Trong các mẫu có mẫu riêng về cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế thu tiền lại riêng biệt nhau. Vậy tôi xin hỏi, trường hợp trên có phải ban hành 2 quyết định riêng biệt là quyết định cưỡng chế thu tiền và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả không?  

Gửi bởi: Mai Văn Bằng

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:
2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:
a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;
b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;
c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.
d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này”.
Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 38 Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định như sau: “Trường hợp cá nhân, tổ chức vừa không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vừa không chấp hành một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng đồng thời các biện pháp cưỡng chế quy định tại Mục 1, 2, 3 hoặc 4 Chương II và Mục 5 Chương II Nghị định này đối với cá nhân, tổ chức đó, trừ trường hợp quy định tại Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính”. Như vậy, trong trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính vừa không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vừa không chấp hành một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng đồng thời các biện pháp cưỡng chế quy định tại Mục 1, 2, 3 hoặc 4 Chương II và Mục 5 Chương II Nghị định 166/2013/NĐ-CP đối với cá nhân, tổ chức đó, trừ trường hợp quy định tại Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
Hiện nay, trình tự, thủ tục thực hiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được quy định khác nhau. Cụ thể, trình tự, thủ tục thực hiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Mục 1, 2, 3 hoặc 4 Chương II Nghị định 166/2013/NĐ-CP còn trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định 166/2013/NĐ-CP. Tương ứng với các trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế nêu trên, người có thẩm quyền sẽ ra các quyết định cưỡng chế theo mẫu quyết định quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ, bao gồm: Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (Mẫu QĐ 06), Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu QĐ 07), Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt (Mẫu QĐ 08), Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu QĐ 09) và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu QĐ 10).
Như vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 38 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, căn cứ vào Mục 1, 2, 3, 4, 5 Chương II Nghị định 166/2013/NĐ-CP và các biểu mẫu liên quan tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, đối chiếu với vụ việc vi phạm hành chính về xây dựng nêu trên, nhận thấy, trong trường hợp cá nhân, tổ chức vừa không chấp hành hình thức nộp phạt, vừa không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả trong cùng một quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành, người có thẩm quyền cần ban hành các Quyết định cưỡng chế theo đúng biểu mẫu quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP để thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt (bao gồm hình thức phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả).
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#