Lên đầu trang

Hồ sơ do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển sang nhưng không có các quyết định liên quan

Trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển hồ sơ để xử phạt theo Điều 63 Luật XLVPHC 2012 nhưng không có 1 trong 4 quyết định nêu tại Điều 63 Luật XLVPHC 2012. Do có quyết định khởi tố vụ án nhưng đối tượng bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính không nằm trong các đối tượng bị khởi tố. Vậy Chủ tịch UBND có ra quyết định xử phạt VPHC hay không?

Gửi bởi: Phan Thành Mến

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 và khoản 2 Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:
1. Đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển các quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
2. Việc xử phạt vi phạm hành chính được căn cứ vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến.
Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh thêm tình tiết để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.
Theo quy định nêu trên, đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết, nhưng sau đó lại có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, thì cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển các quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Khi đó, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính sẽ tiến hành xử phạt căn cứ vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến. Như vậy, các quyết định như quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án sẽ là căn cứ để người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xử phạt đối tượng vi phạm theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
Đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, giải quyết chuyển sang mà vụ việc đó không thể ra các quyết định như: quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không có căn cứ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính vẫn có thể được tiến hành, căn cứ vào các quy định pháp luật khác có liên quan (như Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012,…) nếu vụ việc còn thời hiệu xử phạt theo quy định tại Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 hoặc có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nếu vụ việc thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 65 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
Như vậy, đối chiếu với trường hợp bạn nêu, Chủ tịch UBND cần nghiên cứu quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để tiến hành xử lý vụ việc. Nếu vụ việc còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì Chủ tịch UBND vẫn tiến hành xử phạt và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào các quy định có liên quan như: Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012,… sau khi tiến hành đầy đủ các bước như lập biên bản vi phạm hành chính, xác minh các tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính... Nếu vụ việc đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì Chủ tịch UBND cần căn cứ quy định tại Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính để xem xét, ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#