Lên đầu trang

Xin nhận con nuôi là trẻ khuyết tật

Tôi muốn nhận một cháu  ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Đà Nẵng làm con nuôi. Nhưng Ban Quản lý từ chối do hồ sơ các cháu đã chuyển lên Cục Con nuôi để tìm cha mẹ thay thế ở phạm vi quốc tế . Vậy tôi có còn cơ hội nhận nuôi cháu bé đó không?

Gửi bởi: Nguyễn Hồ Đức Thiện

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Luật nuôi con nuôi, trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng cần tìm gia đình thay thế thì cơ sở nuôi dưỡng có trách nhiệm lập danh sách và gửi Sở Tư pháp thông báo tìm gia đình thay thế trong phạm vi tỉnh 60 ngày. Sau khi hết thời hạn này không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Sở Tư pháp gửi danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế cho Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp có trách nhiệm thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi trong thời hạn 60 ngày. Hết thời hạn này, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Bộ Tư pháp sẽ thông báo cho Sở Tư pháp biết để thực hiện các thủ tục tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em.
Như vậy, có thể trẻ em mà bạn muốn xin nhận làm con nuôi đã kết thúc thời gian thông báo tìm gia đình thay thế ở trong nước như đã nêu trên và đã được giải quyết cho làm con nuôi của người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.
Trong trường hợp bạn còn nguyện vọng nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi, bạn có thể  đăng ký nhu cầu nhận con nuôi tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 16 Luật nuôi con nuôi.
 

Trả lời bởi: ;#Vũ Thị Ngọc Ánh - Cục Con nuôi;#