Lên đầu trang

Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện khấu trừ vào thu nhập của người hưởng bảo hiểm xã hội theo Quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự

Bản án của tòa án tuyên bà Nga phải trả cho tôi 10.000.000 đồng. Tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm Chấp hành viên vẫn chưa thi hành cho tôi được số tiền trên. Tôi được cơ quan Thi hành án dân sự cho biết kết quả thi hành án như sau: Chấp hành viên xác minh thấy bà Nga có thu nhập là tiền lương hưu hàng tháng. Chấp hành viên đã ra quyết định khấu trừ một phần tiền lương hưu hàng tháng của bà Nga để đảm bảo thi hành án; đã đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thu một phần tiền lương hưu của bà Nga. Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời không thể khấu trừ tiền lương hưu hàng tháng của bà Nga vì bà chưa đến nhận lương hưu hàng tháng.
Hỏi: Cơ quan Thi hành án dân sự trả lời tôi như vậy có đúng không? Cơ quan bảo hiểm xã hội chưa thực hiện việc khấu trừ tiền của người nhận lương hưu hàng tháng của bà Nga có đúng quy định pháp luật không?

Gửi bởi: Cao Đình Thuận

Trả lời có tính chất tham khảo

Thời gian qua cơ quan Thi hành án dân sự nhận được trả lời của một số cơ quan bảo hiểm xã hội là không thể khấu trừ tiền lương hưu hàng tháng của người nhận tiền bảo hiểm xã hội do người này chưa đến cơ quan bảo hiểm để nhận tiền. Việc này gây khó khăn cho cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành án.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì các hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định cụ thể như sau:
a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;
b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;
c) Thông qua người sử dụng lao động.
Theo nội dung bạn cung cấp thì bà Nga được nhận tiền trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội.
Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện khấu trừ do các cơ quan chuyển đến được quy định tại Điều 31 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016  ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:
1. Cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu theo yêu cầu của các cơ quan ra quyết định khấu trừ chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật (gọi tắt là các cơ quan) về các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người hưởng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và các chế độ bảo hiểm xã hội một lần do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết theo phân cấp.
2. Tiếp nhận hồ sơ của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội phải thực hiện khấu trừ do các cơ quan chuyển đến, bao gồm:
a) Bản sao bản án hoặc bản sao các quyết định;
b) Quyết định trừ vào thu nhập của người hưởng phải thực hiện khấu trừ của các cơ quan có thẩm quyền;
c) Quyết định thi hành án dân sự hoặc Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hoặc Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định khác;
d) Công văn của các cơ quan đề nghị khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
3. Căn cứ hồ sơ trên và các quy định hiện hành, cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, mức khấu trừ trong quyết định nếu đủ điều kiện theo quy định thì làm việc cụ thể và thống nhất bằng văn bản với các cơ quan về: Số tiền khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian khấu trừ (thời gian bắt đầu và thời gian thực hiện xong khấu trừ) của từng người hưởng; số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản của các cơ quan để nhận tiền khấu trừ; chi phí thực hiện khấu trừ (chi phí chuyển tiền, in ấn danh sách, quản lý và các chi phí có liên quan); trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội, của cơ quan ra quyết định khấu trừ. Chuyển cho bảo hiểm xã hội tỉnh văn bản đã thống nhất với cơ quan ra quyết định khấu trừ của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng để lập Danh sách chi trả (mẫu số 72e-HD).
a) Trường hợp trong cùng một thời điểm, cùng một người hưởng phải thực hiện khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nhiều Quyết định khác nhau, cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất với các cơ quan ra quyết định khấu trừ đảm bảo số tiền khấu trừ từ chế độ bảo hiểm xã hội của người hưởng để thực hiện các quyết định tối đa không quá 30% tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng.
b) Trường hợp người hưởng phải thực hiện các quyết định khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần và chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng thì thực hiện khấu trừ từ chế độ bảo hiểm xã hội một lần (tối đa 30%), nếu chưa đủ số tiền theo các quyết định khấu trừ thì tiếp tục khấu trừ vào chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng của người hưởng cho đến khi thực hiện xong số tiền theo các quyết định khấu trừ.
4. Tổ kế toán - chi trả và giám định bảo hiểm y tế thực hiện khấu trừ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả)
4.1. Căn cứ vào văn bản làm việc, hồ sơ do các cơ quan chuyển đến, Danh sách giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, lập 02 bản Thông báo khấu trừ lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (mẫu số 2): Gửi người hưởng 01 bản, lưu 01 bản.
4.2. Căn cứ Danh sách giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, viết Phiếu chi tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cho người hưởng theo số tiền sau khi đã khấu trừ.
4.3. Căn cứ Quyết định khấu trừ, thực hiện chuyển số tiền đã khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản đã thống nhất với các cơ quan ra quyết định khấu trừ.
Trường hợp người hưởng không chấp nhận khấu trừ, không nhận số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ, cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn thực hiện khấu trừ để chuyển số tiền khấu trừ cho các cơ quan.
Trên thực tế, có một số trường hợp người hưởng hưởng bảo hiểm xã hội không chấp nhận khấu trừ, không nhận số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ, khiếu nại cơ quan bảo hiểm xã hội khấu trừ lương nên có cơ quan bảo hiểm đã dừng việc khấu trừ lương để giải quyết khiếu kiện. Việc khấu trừ lương được tiếp tục thực hiện khi người hưởng hưởng bảo hiểm xã hội nhận tiền.
Để giải quyết dứt điểm vụ việc của bạn, bạn cần đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục làm việc, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất thực hiện việc khấu trừ lương của bà Nga theo quy định pháp luật. Ngoài ra, nếu bà Nga có tài sản, thu nhập khác thì bạn cũng có quyền đề nghị Chấp hành viên xử lý để đảm bảo thi hành án cho bạn.

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng cục Thi hành án dân sự;#