Lên đầu trang

Thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường những loại thiệt hại nào?

Thời điểm xác định giá trị các thiệt hại được bồi thường

Xin được hỏi giá trị các thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm nào?
 

Khoảng thời gian được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định các khoảng thời gian nào được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường?
 

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm như thế nào?
 

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút như thế nào?
 

Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết như thế nào?
 

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm như thế nào?
 

Thiệt hại về tinh thần

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thiệt hại về tinh thần như thế nào?
 

Chi phí khác được bồi thường

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định chi phí khác được bồi thường bao gồm những chi phí nào?
 

Thiệt hại là chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu

Xin hỏi thiệt hại là chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu được xác định như thế nào và khoảng thời gian làm căn cứ xác định chi phí này?