Lên đầu trang

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Xin hỏi trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?
 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án dân sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường những loại thiệt hại nào?

Thời điểm xác định giá trị các thiệt hại được bồi thường

Xin được hỏi giá trị các thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm nào?
 

Khoảng thời gian được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định các khoảng thời gian nào được coi là căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường?
 

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm như thế nào?
 

Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút như thế nào?
 

Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết như thế nào?
 

Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

Xin hỏi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm như thế nào?