Lên đầu trang

Phạm vi điều chỉnh của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Xin được hỏi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định phạm vi điều chỉnh như thế nào?

Đối tượng được bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Xin hỏi Những đối tượng nào được bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017?

Người thi hành công vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Xin hỏi người thi hành công vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là ai?
 

Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ

Xin hỏi như thế nào được coi là hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017?
 

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường

Xin hỏi những văn bản nào được quy định là văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường?
 

Người giải quyết bồi thường

Người giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được hiểu như thế nào?

Nguyên tắc bồi thường của nhà nước

Xin hỏi việc bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) phải tuân theo những nguyên tắc nào?
 

Quyền yêu cầu bồi thường của cá nhân, tổ chức

Xin hỏi những người nào có quyền yêu cầu bồi thường?
 

Thời hiệu yêu cầu bồi thường

Xin hỏi thời hiệu yêu cầu bồi thường nhà nước là bao lâu?
 

Thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường

Xin hỏi khoảng thời gian không được tính vào thời hiệu yêu cầu bồi thường là khoảng thời gian nào?