• Thông tư 12/2021/TT-BQP

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  28/01/2021

  15/03/2021

 • Thông tư 01/2021/TT-BNV

  Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  11/01/2021

  11/01/2021

 • Thông tư 119/2020/TT-BTC

  Quy định hoạt động đăng ký, ưu ký, bù trừ và thanh toán gỉao dịch chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 117/2020/TT-BTC

  Quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 121/2020/TT-BTC

  Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 120/2020/TT-BTC

  Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 116/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đỉều của Luật Chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 118/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 42/2020/TT-BTTTT

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 149 /2020/TT-BCA

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  31/12/2020

  20/02/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.