• Thông tư 27/2023/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

  12/05/2023

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 23/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  25/04/2023

  10/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 22/2023/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020

  14/04/2023

  01/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 21/2023/TT-BTC

  Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

  14/04/2023

  01/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 20/2023/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP)

  13/04/2023

  01/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 19/2023/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

  03/04/2023

  18/05/2023

 • Thông tư 18/2023/TT-BTC

  Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

  21/03/2023

  05/05/2023

 • Thông tư 16/2023/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ

  17/03/2023

  08/05/2023

 • Thông tư 15/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

  10/03/2023

  25/04/2023

 • Thông tư 14/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  07/03/2023

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.