• Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

  11/10/2021

  22/10/2021

 • Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/10/2021

  22/10/2021

 • Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND

  Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/10/2021

  22/10/2021

 • Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND

  Phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.

  11/10/2021

  22/10/2021

 • Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định một số chế độ và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình

  11/10/2021

  22/10/2021

 • Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

  14/07/2021

  25/07/2021

 • Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  14/07/2021

  25/07/2021

 • Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái BÌnh

  14/07/2021

  25/07/2021

 • Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022

  14/07/2021

  25/07/2021

 • Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025

  14/07/2021

  25/07/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.