• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2020
Lịch sử hiệu lực: Luật 38/2005/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/06/2005 Văn bản được ban hành 38/2005/QH11
01/01/2006 Văn bản có hiệu lực 38/2005/QH11
01/07/2010 Được bổ sung 44/2009/QH12
01/07/2015 Bị thay thế 1 phần 74/2014/QH13 Xem tại đây
01/07/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 74/2014/QH13 Xem tại đây
01/07/2015 Được bổ sung 74/2014/QH13 Xem tại đây
01/01/2017 Bị bãi bỏ 1 phần 97/2015/QH13 Xem tại đây
01/07/2020 Văn bản hết hiệu lực 38/2005/QH11
01/07/2020 Bị hết hiệu lực 43/2019/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.