Sign In

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QCXDVN 01:2002 “QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Biên bản số 2124/BB-HĐ KHKT ngày 27/11/2001 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành thông qua “Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo sử dụng của người tàn tật”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: QCXDVN 01: 2002” “Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Kiểm