Sign In

Luật cán bộ, công chức

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008./.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Triết