Sign In

THÔNG TƯ

Quy định năm 2020 làm năm gốc
để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

----------------

 

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiếthướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; hệ thống chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh; phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và chuyển giá trị của các chỉ tiêu thống kê theo năm gốc 2010 và 2020.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân biên soạn chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh gồm:

a) Tổng cục Thống kê.

b) Tổ chức thống kê thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức khác ở Trung ương.

c) Người làm công tác thống kê.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

 Điều 3. Hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

1. Danh mục chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

2. Khái niệm, phương pháp tính, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp của các chỉ tiêu thống kê tại Phụ lục I thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Điều 4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh

1. Danh mục chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

2. Nội dung chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh

a) Khái niệm, phương pháp tính, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp của các chỉ tiêu thống kê có số thứ tự từ 1 đến 7 tại Phụ lục II thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

b) Khái niệm, phương pháp tính, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp của các chỉ tiêu thống kê có số thứ tự 8 và 9 tại Phụ lục II thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê tương ứng với các chỉ tiêu thống kê có mà số 1301, 1303.

Điều 5. Phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

1. Tích lũy tài sản

a) Tích lũy tài sản gộp

Tích lũy tài sản gộp của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo loại tài sản tính như sau:

Tích lũy tài sản gộp của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo loại tài sản

 

=

Tích lũy tài sản gộp của kỳ báo cáo
theo giá hiện hành theo loại tài sản

Chỉ số giá tương ứng theo loại tài sản
của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

b) Tích lũy tài sản thuần

Tích lũy tài sản thuần của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo loại tài sản tính như sau:

Tích lũy tài sản thuần của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo loại tài sản

=

Tích lũy tài sản gộp của kỳ báo cáo theo giá so sánh theo loại tài sản

-

Khấu hao tài sản
cố định của kỳ báo cáo
theo giá so sánh
theo loại tài sản

Trong đó:

Khấu hao tài sản
cố định của kỳ báo cáo
theo giá so sánh
theo loại tài sản

 

=

KKhấu hao tài sản số định của kỳ báo cáo theo giá hiện hành theo loại tài sản

Chỉ số giá của các loại tài sản tương ứng
của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

2. Tiêu dùng cuối cùng

a) Tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước

Tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Tiêu dùng cuối cùng
của Nhà nước
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

=

Tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tương ứng của nhóm ngành quản lý
nhà nước của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

b) Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư

- Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư do chi mua sản phẩm hàng hoá và dịch vụ ở thị trường từ ngân sách hộ dân cư (cá nhân) của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Tiêu dùng cuối cùng
của hộ dân cư do chi mua
sản phẩm hàng hoá
và dịch vụ ở thị trường
từ ngân sách hộ dân cư
(cá nhân) của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

=

Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư do
chi mua sản phẩm hàng hoá và dịch vụ ở
thị trường từ ngân sách hộ dân cư (cá nhân) của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tiêu dùng tương ứng theo nhóm
hàng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

- Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư từ sản phẩm vật chất tự túc của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Tiêu dùng cuối cùng
của hộ dân cư từ
sản phẩm vật chất tự túc
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

=

Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư
từ sản phẩm vật chất tự túc của kỳ báo cáo
theo giá hiện hành

Chỉ số giá tiêu dùng tương ứng theo nhóm
hàng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

- Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư được hưởng thụ không phải trả tiền hoặc trả với mức giá thấp hơn giá thị trường của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Tiêu dùng cuối cùng của
hộ dân cư được hưởng thụ
không phải trả tiền hoặc
trả với mức giá thấp hơn
giá thị trường của kỳ báo

cáo theo giá so sánh

 

=

Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư
được hưởng thụ không phải trả tiền
hoặc trả với mức giá thấp hơn giá thị

trường của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tiêu dùng theo nhóm hàng của
kỳ báo cáo so với kỳ gốc

3. Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Giá trị xuất khẩu hàng hóa
của kỳ báo cáo theo giá
so sánh

 

=

GGiá trị xuất khẩu hàng hóa của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu
của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

Giá trị nhập khẩu hàng hóa
của kỳ báo cáo theo giá
so sánh

 

=

Giá trị nhập khẩu hàng hóa
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá hàng hóa nhập khẩu
của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

4. Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Giá trị xuất khẩu dịch vụ
của kỳ báo cáo theo giá
so sánh

 

 

=

Giá trị xuất khẩu dịch vụ
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tương ứng của kỳ báo cáo
so với kỳ gốc

 

Giá trị nhập khẩu dịch vụ
của kỳ báo cáo theo giá
so sánh

 

 

=

Giá trị nhập khẩu dịch vụ
 của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tương ứng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

5. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Tổng sản phẩm trong nước của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính theo hai phương pháp sau:

Phương pháp sản xuất:

Tổng sản phẩm trong nước của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

=

Tổng giá trị tăng thêm
của các ngành kinh tế
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

+

Thuế sản phẩm trừ (-)
trợ cấp sản phẩm
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

Trong đó:

a) Giá trị tăng thêm theo ngành kinh tế của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Giá trị tăng thêm
theo ngành kinh tế của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

=

Giá trị sản xuất
theo ngành kinh
tế của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

-

Chi phí trung gian
theo ngành kinh tế
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

- Giá trị sản xuất theo ngành kinh tế của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Giá trị sản xuất
theo ngành kinh tế
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

 

=

Giá trị sản xuất theo ngành kinh tế
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tương ứng
của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

- Chi phí trung gian theo ngành kinh tế của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Chi phí trung gian theo ngành kinh tế của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

=

Giá trị sản xuất
theo ngành kinh tế
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

x

Hệ số chi phí trung gian theo ngành kinh tế của năm

Gốc so sánh

b) Thuế sản phẩm trừ (-) trợ cấp sản phẩm của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Thuế sản phẩm của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

=

Thuế giá trị gia tăng
các loại, thuế sản phẩm
khác của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

+

Thuế nhập khẩu của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

 

Thuế giá trị gia tăng các loại, thuế sản phẩm khác của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

 

=

TThuế giá trị gia tăng các loại, thuế sản phẩm khác của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giảm phát giá trị tăng thêm
của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

 

Thuế giá nhập khẩu của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

 

=

Thuế nhập khẩu của kỳ
báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá nhập khẩu theo nhóm hàng
nhập khẩu của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

Trợ cấp sản phẩm của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

 

=

Trợ cấp sản phẩm của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giảm phát giá trị tăng thêm của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

Chỉ số giảm phát giá trị tăng thêm

của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

 

=

Giá trị tăng thêm của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Giá trị tăng thêm của kỳ báo cáo theo giá so sánh

Phương pháp sử dụng:

Tổng sản phẩm trong nước của kỳ báo cáo theo giá so sánh

=

Tiêu dùng cuối cùng của kỳ báo cáo theo giá so sánh

+

Tích lũy tài sản của kỳ báo cáo theo giá so sánh

+

Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của kỳ báo cáo theo giá so sánh

Trong đó:

a) Tiêu dùng cuối cùng của kỳ báo cáo theo giá so sánh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Tích lũy tài sản của kỳ báo cáo theo giá so sánh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của kỳ báo cáo theo giá so sánh thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Thu nhập quốc gia (GNI)

Thu nhập quốc gia của kỳ báo cáo theo giá so sánh tỉnh như sau:

Thu nhập quốc gia của kỳ báo cáo theo giá so sánh

=

Thu nhập quốc gia của kỳ báo cáo

theo giá hiện hành

Chỉ số giảm phát GDP của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

Chỉ số giảm phát

GDP của kỳ báo cáo

so với kỳ gốc

=

GDP của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

GDP của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

7. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội của kỳ báo cáo theo giá so sánh

=

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tương ứng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

Trong đó:

a) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của kỳ báo cáo theo giá so sánh

=

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

 

Chỉ số giá xây dựng theo nhóm sản phẩm tương ứng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

b) Vốn đầu tư, máy móc thiết bị

- Vốn đầu tư máy móc, thiết bị gồm vốn đầu tư máy móc thiết bị sản xuất trong nước và nhập khẩu.

- Vốn đẩu tư máy móc, thiết bị của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Vốn đầu tư máy móc, thiết bị của kỳ báo cáo theo giá só sánh

 

=

Vốn đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất trong nước và nhập khẩu của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá sản xuất máy móc, thiết bị và chỉ số giá nhập khẩu máy móc, thiết bị tướng ứng của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

c) Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

 

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật của kỳ báo cáo theo giá so sánh

 

=

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động dưới dạng
hiện vật của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
dùng cho sản xuất tương ứng của kỳ báo cáo
so với kỳ gốc

 

 

8. Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng

Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Thu nhập bình quân
đầu người 1 tháng
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

=

Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tiêu dùng chung của kỳ báo cáo so với kỳ gốc

 

9. Chỉ tiêu bình quân đầu người 1 tháng

Chỉ tiêu bình quân đầu người 1 tháng của kỳ báo cáo theo giá so sánh tính như sau:

Chỉ tiêu bình quân
đầu người 1 tháng
của kỳ báo cáo
theo giá so sánh

 

=

Chỉ tiêu bình quân đầu người 1 tháng
của kỳ báo cáo theo giá hiện hành

Chỉ số giá tiêu dùng tương ứng
theo nhóm hàng của kỳ báo cáo
so với kỳ gốc

 

 

Điều 6. Chuyển giá trị của các chỉ tiêu thống kê theo năm gốc 2010 và 2020

1. Chuyển giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2010 về giá năm gốc 2020 như sau:

Giá trị của chỉ tiêu
kỳ báo cáo theo
giá năm gốc 2020

 

=

Giá trị của chỉ tiêu
 kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2010

x

Chỉ số giá tương ứng
của năm 2020 so với
năm 2010

 

2. Chuyển giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2020 về giá năm gốc 2010 như sau:

Giá trị của chỉ tiêu
kỳ báo cáo theo
giá năm gốc 2010

 

=

Giá trị của chỉ tiêu
kỳ báo cáo theo giá năm gốc 2020

Chỉ số giá tương ứng của năm 2020
so với năm 2010

 

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 2 có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm:

a) Biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh;

b) Chuyển đổi và công bố kịp thời số liệu của các chỉ tiêu thống kê theo các năm gốc so sánh 2010 và 2020;

c) Hướng dẫn chi tiết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020 và thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổng cục Thống kê) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Chí Dũng