Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng

____________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 11510/BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 13 tháng 12 năm 2005 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm