Sign In
NGHỊ QUYẾT

NGHỊQUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢIQUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ
Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ TỈNH,THÀNH PHỐ KHÁC TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đãđược sửa đổi, bổ sung theo Nghịquyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốchội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật phòng, chống ma tuý;

Sau khi xem xét Tờ trình số 689/CP-VX ngày 23tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc cho phépthành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phốkhác có nhu cầu và điều kiện thực hiện thíđiểm chủ trương tổ chức quản lý, dạynghề và giải quyết việc làm cho người saucai nghiện ma tuý; Báo cáo thẩm tra số 319 BC/UBXH ngày 03tháng 6 năm 2003 của Uỷ ban vềcác vấn đề xã hội của Quốc hội và ý kiếncủa các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾTNGHỊ :

 

Điều 1

Giao Chính phủ chỉ đạo Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộctrung ương do Chính phủ quyết định thựchiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghềvà giải quyết việc làm cho người sau cai nghiệnma tuý, bảo đảm để họ tiếp tụcrèn luyện nhân cách, được học nghề, laođộng, sản xuất, học tập trong môi trườngthích hợp và chuẩn bị các điều kiện cầnthiết để tái hoà nhập cộng đồng vì lợiích của chính họ, gia đình họ và lợi ích chung củacộng đồng.

 

Điều 2

Đối tượng áp dụng biệnpháp tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyếtviệc làm cho người sau cai nghiệnma tuý quy định tại Điều 1 của Nghị quyếtnày gồm:

1. Người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sởcai nghiện bắt buộc theo quy định tạiĐiều 28 của Luật phòng, chống ma tuý mà tựnguyện đề nghị áp dụng biện pháp này đốivới mình;

2. Người đã kết thúc thời giancai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắtbuộc theo quy định tại Điều 28 của Luậtphòng, chống ma tuý tuy không tự nguyện đề nghịáp dụng biện pháp này đối với mình nhưng cókhả năng tái nghiện cao nếu đượcđưa trở lại cộng đồng.

 

Điều 3

Thời gian áp dụng biện pháp tổ chứcquản lý, dạy nghề và giải quyết việc làmcho người sau cai nghiện ma tuý từ 1 năm đến2 năm, trường hợp cần thiết có thể kéodài nhưng không quá 3 năm.

 

Điều 4

1. Căn cứ vào quy định tại cácđiều 1, 2 và 3 của Nghị quyết này, Chính phủxem xét, phê duyệt Đề án tổ chức quản lý, dạynghề và giải quyết việc làm cho người saucai nghiện ma tuý của thành phố Hồ Chí Minh và mộtsố tỉnh, thành phố khác trực thuộc trungương; quy định cụ thể trình tự, thủtục, thẩm quyền quyết định đưangười vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giảiquyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý. Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội vềtình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này tạikỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ,ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm giúp Chính phủ chỉ đạothực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạynghề và giải quyết việc làm cho người saucai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và mộtsố tỉnh, thành phố khác trực thuộc trungương.

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương được phép thực hiệnthí điểm có trách nhiệm tổ chức quản lý, dạynghề và giải quyết việc làm cho người saucai nghiện ma tuý theo Đề án đã đượcChính phủ phê duyệt.

2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội,Uỷ ban về các vấn đề xã hội, Hộiđồng dân tộc và các Uỷ ban khác của Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểuQuốc hội có trách nhiệm giám sát việc triển khaithực hiện Nghị quyết này, kịp thời kiếnnghị Quốc hội xử lý các vấn đề phátsinh tại kỳ họp gần nhất.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cótrách nhiệm tuyên truyền, động viên nhân dân thựchiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

 

Điều 5

1. Thời hạn thực hiện thí điểmbiện pháp tổ chức quản lý, dạy nghề và giảiquyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý là5 năm, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Nghị quyết này có hiệu lực từngày 01 tháng 8 năm 2003.

 

Nghị quyết này đã được Quốchội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm2003./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn An