Sign In

CHỈTHỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Vềviệc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong giao thông vận tải

 

Thựchiện Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Quy chế Đấu thầu ban hành kém theo Nghị định số88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lýđầu tư và xây dựng, Quy chế Đấu thầu áp dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thựchiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủvề kiểm tra quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai, Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch số 1518/KH-BGTVT ngày07/5/2002 về việc kiểm tra quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đaitrong ngành giao thông vận tải. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vịtrong ngành đã cơ bản thực hiện đúng và có kết quả công tác quản lý đầu tư xâydựng, từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng đến bàn giao đưadự án vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên cũng còn nhiều thiếu sót, tồn tại ở mọikhâu trong quản lý đầu tư xây dựng như: chất lượng khảo sát thiết kế chưa cao;nhiều hạng mục bổ sung, phát sinh lớn trong quá trình thực hiện đầu tư làm tăngtổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư được duyệt nhưng không làm đầy đủ cácthủ tục như đề nghị điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh giá trịhợp đồng, bổ sung và bố trí nguồn vốn tăng thêm đã cho thiết kế kỹ thuật, đấuthầu, thi công dẫn đến việc thiếu vốn, không bảo đảm tiến độ thực hiện dự ángây dư luận xã hội không tốt cho ngành; tổ chức đấu thầu xây lắp chưa thực hiệnđầy đủ thủ tục quy định tại Nghị định số 88/19991/NĐ-CP ngày 01/9/1999 củaChính phủ; công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán chưa thực hiện đầy đủcác quy định của Nhà nước; công tác giám sát thi công và thi công ở mộtsố dự án còn nhiều sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình; một số bộ phậncông trình sau khi đưa vào khai thác bộc lộ chất lượng kém. Công tác giám địnhđầu tư chưa được chú trọng đúng mức, nhất là đối với các dự án giao thông dođịa phương làm chủ đầu tư.

Đểthực hiện tốt việc quản lý đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải,khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót đã nêu trên, Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải chỉ thị:

1.Các cơ quan trực thuộc Bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát lại các văn bảnquy phạm pháp luật mà Bộ đã ban hành, kịp thời tham mưu cho Bộ sửađổi, bổ sung cho đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức phổ biến, hướngdẫn các chủ dự án, Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính), tổchức tư vấn, nhà thầu trong ngành thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật vềquản lý đầu tư và xây dựng, các quy tnnh, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuậtcủa Nhà nước.

2.Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các SởGiao thông vận tải (Giao thông côngchính) phải tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm phápluật về quản lý đầu tư và xây dựng, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹthuật áp dụng trong ngành giao thông vận tải, phải thường xuyên thanh tra, kiểmtra việc thực hiện và chấn chỉnh cạc sai sót theo chức năng, nhiệm vụ của cơquan, đơn vị mình.

3.Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thẩm định thiết kế kỹthuật, dự toán phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị định số 52/1999/NĐ-CPngày 08/7/1899 của Chính phủ; Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 củaBộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định quản lý chất lượng côngtrình. Cơ quan có thẩm quyền chỉ được phê duyệt thiết kếkỹ thuật, dự toán khi hồ sơ thẩm định đã đầy đủ, theo đúng quy định của Nhà nước.

4.Các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khi tổ chức đấu thầu các dự án phải thựchiện đầy đủ các thủ tục quy định tại Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghịđịnh số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 20/5/2000của Chính phủ. Đặc biệt tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực hiện chặt chẽ, nghiêmtúc; không được phân công những người không đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệpvụ, kém phẩm chất hoặc đã có các sai sót trong đánh giá hồ sơ dự thầu trước đâylàm thành viên tổ tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu. Phải xử lý nghiêm những ngườivi phạm trong quá trình tổ chức chấm thầu.

5.Các tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế phải tự sắp xếp lại tổ chức, sản xuất, ápdụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiếtkế, phải chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn. Những phát sinh, thay đổi, bổsung khảo sát thiết kế kỹ thuật do lỗi chủ quan phải được quy rõ trách nhiệmcho cá nhân, tổ chức và phải bị xử lý hành chính, hình sự theo quy định củapháp luật.

6.Công tác tư vấn giám sát phải được chấn chỉnh. Vụ Tổ chứccán bộ - Lao động, Vụ Khoa học - Công nghệ, Cục Giám định và quản lý chất lượngcông trình giao thông nghiên cứu sớm trình Bộ ban hành tiêu chuẩncụ thể về tư vấn giám sát; trong đó chỉ có những người đủ tiêu chuẩn về đạođức, nghề nghiệp mới được đào tạo thành giám sát viên. Giám sát viên ký xácnhận cho nhà thầu sai thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra, tùy theotính chất, mức độ sai phạm mà bị xử lý hành chính hay bị truy cứu trách nhiệmhình sự. Nghiêm cấm các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư sử dụng tư vấn giám sátkhông đúng quy định của Bộ.

7.Các nhà thầu xây lắp phải tự củng cố hệ thống quản lý chất lượng công trình củamình để đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm, đúng thiết kế kỹ thuật, đảmbảo chất lượng.

Nghiêmcấm nghiệm thu thanh toán hạng mục công trình hay công trình mà chưa có đầy đủcác chứng chỉ xác nhận chất lượng công trình theo quy định.

8.Giao Vụ Kế hoạch - đầu tư chủ trì và phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ, VụPháp chế vận tải, Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thôngsoạn thảo và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế Quản lý các dự án đầu tưvà xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, y ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộcTrung ương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) trongphạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện ngay Chỉ thịnày, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải(qua Thanh tra Bộ để tổng hợp) trước ngày 31 tháng 12 năm 2002 vàđịnh kỳ sáu tháng, một năm có báo cáo kết quả thực hiện./.

 

Bộ Giao thông vận tải

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đào Đình Bình