Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng

tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ,thôi việc)

từ 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.Đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định này gồm: Quân nhân, công nhân viênquốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp nhập ngũ hoặc tuyển dụng vào quânđội trước ngày 20 tháng 7 năm 1954 mà đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước, không thuộc diện được hưởng lương hưu,hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hoặc hưởng chế độ bệnh binh theo Nghịđịnh số 500/NĐ-LB ngày 12 tháng 11 năm 1958 của liên Bộ Cứu tế xã hội - Tàichính - Quốc phòng và Nghị định số 523/TTg ngày 06 tháng 12 năm 1958 của Thủ tướngChính phủ.

2.Những người thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này mà đầu hàng, phản bội, đàongũ (do cấp có thẩm quyền xác định) không được hưởng chế độ quy định tại Quyếtđịnh này.

Điều 2.

1.Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được hưởng chế độ trợcấp một lần theo số năm thực tế phục vụ trong quân đội, cách tính cụ thể nhưsau: cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được hưởng trợ cấp 420.000 đồng; mức trợcấp thấp nhất cũng bằng 840.000 đồng.

2.Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, nếu đã từ trần trướcngày Quyết định này có hiệu lực thì vợ hoặc chồng, hoặc người thừa kế theo phápluật của người từ trần được hưởng mức trợ cấp một lần là 2.000.000 đồng.

Điều 3. Việcxác nhận, xét duyệt đối tượng hưởng chế độ trợ cấp nêu tại Điều 1 và Điều 2 củaQuyết định này phải bảo đảm công khai, chặt chẽ, đúng đối tượng.

Nhữngngười có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ, tùy theo tính chất và mức độvi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thườngthiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 4.Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp nêu tại Quyết định này do ngân sách nhà nướcbảo đảm.

Điều 5.Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Quyết định này; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiệnviệc chi trả cho đối tượng hưởng chế độ trợ cấp nêu tại Quyết định; quản lý vàquyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2002.

Điều 7.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng