Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v đổi tên cơ quan công chứng

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

Căn cứ Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại văn bản số 110/TT-TP ngày 26/3/2001 về việc đổi tên cơ quan công chứng;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Lào Cai thành phòng Công chứng số 1 tỉnh Lào Cai. Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lào Cai đặt dưới sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, tài khoản riêng và con dấu theo quy định.

Trụ sở làm việc đặt tại thị xã Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Phòng Công chứng số 1 có chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 21 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của Phòng Công chúng số 1 bao gồm: thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường.

Điều 3. Phòng Công chứng số 1 có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, công chứng viên, chuyên viên và các nhân viên khác. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các công chứng viên thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và theo quy định về phân công, phân cấp công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

Biên chế của Phòng thuộc biên chế quản lý hành chính Nhà nước được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể lừ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Quốc Lộng