Sign In

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

SỬA ĐỔI CÁC THỨ THUẾ

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi nghe Hội đồng bộ trưởng báo cáo và đề nghị sửa đổi các thứ thuế;

QUYẾT NGHỊ:

Uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước sửa đổi những quy định hiện hành về các thứ thuế cho phù hợp với tình hình mới.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982.

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Thọ