• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/1956
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 982/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1956

NGHỊ ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 982/TTG, NGÀY 28-7-1956
THÀNH LẬP CỤC CẢNH SÁT NHÂN DÂN THUỘC BỘ CÔNG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Xét nhu cầu công tác;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Công an.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an để thống nhất việc xây dựng, quản lý, huấn luyện, giáo dục các loại cảnh sát nhân dân trong toàn quốc về nghiệp vụ, chính trị, quân sự, văn hoá.

Cảnh sát nhân dân gồm có cảnh sát hành chính (hộ tịch, giao thông, cứu hoả), cảnh sát kinh tế, cảnh sát vũ trang.

Tổ chức cụ thể của ngành cảnh sát nhân dân trong toàn quốc do Ông Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Điều 2: Việc canh gác các trại giam và trại lao cải hiện do bộ đội cảnh vệ phụ trách, nay giao cho cảnh sát nhân dân phụ trách.

Điều 3: Cảnh sát nhân dân là lực lượng vũ trang và nửa vũ trang thuộc biên chế ngành Công an.

Cảnh sát viên được hưởng lương và phụ cấp như công chức và được cấp phát quần áo, vũ khí và những thứ trang bị khác theo tiêu chuẩn và kiểu mẫu thống nhất.

Điều 4: Chi tiết thi hành nghị định này do các Ông Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Điều 5: Các Ông Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Phan Kế Tọai

(Đã ký)

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Kế Toại

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.