• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/1992
BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
Số: 1140-QĐ/BT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1992

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận bốn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Căn cứ Điều 34 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 15-4-1992;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14/LCT-HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 42 Luật đất đai của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn hoá đề nghị của ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái bình, Ninh Thuận, Quảng Ninh và đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 4 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Thái Bình (1 di tích)

1. Di tích lịch sử: Làng kháng chiến Nguyên Xá và Nghĩa trang Đông Hưng - xã Nguyên Xá - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình.

Tỉnh Ninh Thuận (2 di tích)

2. Di tích lịch sử: Khu vực bẫy đá Pinang-Tác - xã Phước Bình, huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận.

3. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Tháp Pôrômê - xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh Quảng Ninh (1 di tích)

4. Khu di tích lịch sử và thắng cảnh: Núi Bài Thơ (Bia Khắc trên núi - Chùa Long Tiên - Đền Đức Ông) - thị xã Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. (Bổ sung khu di tích thắng cảnh Vịnh Hạ Long - Quyết định số 313-VH/QĐ ngày 28-4-1962).

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy định.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh Thái Bình, Ninh Thuận, Quảng Ninh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Khắc Liên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.