• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 24/2017/TT-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
__________

 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 547/2013/QĐ-CTN ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước Lao động hàng hải năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển;

Căn cứ Sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước Lao động hàng hải năm 2006;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

1. Bổ sung vào Phụ lục III các số thứ tự 15 và 16 sau số thứ tự 14 như sau:

“15. An ninh tài chính để hồi hương thuyền viên (Quy định 2.5)

Financial security for repatriation (Regulation 2.5)

16. An ninh tài chính liên quan đến trách nhiệm của Chủ tàu (Quy định   4.2)

Financial security relating to Shipowners’ liability (Regulation 4.2)

2. Bổ sung vào Phụ lục V các số thứ tự 15 và 16 sau số thứ tự 14 như sau:

15. An ninh tài chính để hồi hương thuyền viên (Quy định 2.5) 1/01/clip_image001.gif" style="width:23px;height:23px;border-width:1px;border-style:solid;" />

Financial security for repatriation (Regulation 2.5)

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:

Measures taken by the Shipowner:

...................................................................................................................

Tham khảo:

Reference:

.....................................................................................................................

16. An ninh tài chính liên quan đến trách nhiệm của Chủ tàu (Quy định 4.2) 1/01/clip_image001.gif" style="width:23px;height:23px;border-width:1px;border-style:solid;" />

Financial security relating to Shipowners’ liability (Regulation 4.2)

Các biện pháp được Chủ tàu thực hiện:

Measures taken by the Shipowner:

...................................................................................................................

Tham khảo:

Reference:

...................................................................................................................”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Quang Nghĩa

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.