• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/1962
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 207/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 1962

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 207/CP, NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 1962
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG "NÂNG CAOÝ THỨC TRÁCH NHIỆM, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ KINH TẾ, TÀI CHÍNH, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU"

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính đưa công tác này vào chế độ, nền nếp và đấu tranh chống tệ tham ô, lãng phí, quan liêu nhằm góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá.

Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 8 tháng 11 năm 1962;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu".

Điều 2: Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ quyết định các chủ trương, chính sách và kế hoạch để tiến hành cuộc vận động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách và kế hoạch ấy.

- Tổ chức thí điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo cuộc vận động;

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các ngành, các địa phương về việc tiến hành cuộc vận động;

- Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành chính sách thưởng phạt trong cuộc vận động; giúp đỡ các ngành, các địa phương giải quyết những vấn đề có liên quan đến cuộc vận động theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ.

- Tổ chức việc sơ kết và phổ biến kinh nghiệm từng bước trong cuộc vận động và tổ chức việc tổng kết kinh nghiệm khi cuộc vận động kết thúc.

Điều 3: Thành phần của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động gồm có:

- Ông Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ , Trưởng ban

- Ông Nguyễn Lương Bằng, Tổng thanh tra Uỷ ban thanh tra của Chính phủ , Phó ban.

- Ông Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó ban

- Ông Nguyễn Côn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Phó ban

- Ông Trần Danh Tuyên, Phó Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, Phó ban

- Ông Trần Quang Huy, Phó ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Phó ban

- Ông Nguyễn Hữu Mai, Phó ban công nghiệp của Trung ương Đảng lao động Việt Nam , Phó ban

- Ông Phan Triêm, Phó ban tổ chức của Trung ương Đảng lao động Việt Nam, Phó ban

- Ông Vũ Duy Hiệu, Phó ban Tài mậu của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Phó ban

- Ông Lê Trung Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính - Thương nghiệp Phủ thủ tướng, Uỷ viên thường trực.

- Ông Nguyễn Văn Thao, Thứ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ, Uỷ viên Thường trực.

- Ông Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng, Uỷ viên

- Ông Nguyễn Văn Phương, Uỷ viên Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước, Uỷ viên

- Ông Nguyễn Văn Đệ, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, Uỷ viên

Điều 4: Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" dựa vào tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ, của các Bộ, và cơ quan Trung ương để tiến hành công tác.

Điều 5: Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, các ông Bộ trưởng các Bộ và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.