• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2007
BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 02/2007/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp hạng di tích quốc gia
__________
 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Xét Công văn số 2832/UBND-VX ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban  nhân dân thành phố Hà Nội và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:
DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT
HỘI QUÁN PHÚC KIẾN
PHƯỜNG HÀNG BỒ, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Hội quán Phúc Kiến theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Chiến Thắng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.