• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 13/2004/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ.

2. Phó trưởng Ban thường trực:

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Y tế.

3. Các thành viên:

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Thương mại;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ giao thông Vận tải;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

Điều 2. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm có các Tiểu ban trực thuộc như sau:

- Tiểu ban giám sát, phòng, chống dịch;

- Tiểu ban tuyên truyền;

- Tiểu ban hậu cần;

Thành phần và nhiệm vụ của từng Tiểu ban do trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 3. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm;

2. Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Điều 4. Chế độ làm việc:

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn;

Trưởng Ban chỉ đạo quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Điều 5. Giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch cúm ở người theo các nội dung quy định tại Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.