• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2001
UBND TỈNH BẮC NINH
Số: 82/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2001
QUYếT ĐịNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Về việc bổ sung sửa đổi Quyết định số 84/2000/QĐ-UB ngày 18/8/2000

của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 436 XD/GĐ ngày 19/7/2001,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi một số khoản mục tại Quyết định số 84/2000/QĐ-UB ngày 18/8/2000 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

Khoản 1.1 - Điều 1: Viết lại đoạn đầu như sau:

"1.1- Với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do doanh nghiệp Nhà nước làm chủ đầu tư ..."

Khoản 1.3- Điều 1: Viết lại đoạn đầu như sau:

"1.3- Với các dự án sản xuất kinh doanh của tư nhân, tổ chức kinh tế không thuộc doanh nghiệp Nhà nước sử dụng các nguồn hợp pháp (kể cả vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước): ...".

Khoản 2.1- Điều 2: Viết lại đoạn đầu như sau:

"2.1- Với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do doanh nghiệp Nhà nước làm chủ đầu tư: ..."

Khoản 2.3- Điều 2: Viết lại đoạn đầu như sau:

"2.3- Với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác (kể cả nguồn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước) mà chủ đầu tư không thuộc doanh nghiệp Nhà nước..."

Nội dung còn lại của các khoản mục kể trên vẫn giữ nguyên tại Quyết định số 84/2000/QĐ-UB.

Khoản 3- Điều 5: Viết lại toàn bộ như sau:

"3. Các chủ đầu tư: Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo qui định tại khoản mục 1- Điều 4 của qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 của Bộ Xây dựng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính - Vật giá, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông-Vận tải, Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp; các Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển, Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Thảo

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.