• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
CHÍNH PHỦ
Số: 57/2002/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2002
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
Phan Văn Khải
Tải file đính kèm
Văn bản hướng dẫn
Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần
Văn bản sửa đổi, bổ sung