• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 13/11/2014
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 115/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Giấy phép số 2268/GP ngày 19 tháng 7 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép thành lập Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai;

Căn cứ Văn bản số 1706/BKH-QLDA ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Lào Cai, Thủ trưởng các ngành liên quan và Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.