• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 21/07/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 24/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 14 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

______________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BHKĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-HĐND ngày 05/12/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh, bổ sung Chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm các loại đường: Đường từ xã tới các thôn bản hoặc đường nối liền các thôn, bản; đường trục thôn xóm; đường trục chính nội đồng; đường ngõ, xóm.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mở mới và nâng cấp đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách:

Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về bê tông hoá mặt đường giao thông nông thôn quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 16 /12 /2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

a. Phần ngân sách tỉnh:

- Hỗ trợ 100% xi măng hoặc nhựa đường, các loại ống cống và vận chuyển đến địa điểm tập kết (mà ô tô vào được) của tuyến đường đã được xã, huyện đăng ký với tỉnh thực hiện thi công trong năm kế hoạch. Hỗ trợ 100% xi măng đối với đường ngõ, xóm có từ 10 hộ trở lên, chiều rộng mặt đường tối thiểu 1,5m.

- Hỗ trợ người dân trực tiếp tham gia lao động làm đường như sau: Đối với xã vùng 3 hoặc thôn vùng 3 thuộc xã vùng 2 là 30 triệu đồng/km; đối với xã vùng 2 là 20 triệu đồng/km; đối với xã vùng 1 là 10 triệu đồng/km.

- Hỗ trợ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công là 2,5 triệu đồng/km.

- Hỗ trợ là 1,1 triệu đồng/cống bao gồm: lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135 giai đoạn 2 và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; các xã biên giới; các xã của các huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ (100%) phần khối lượng đối với: Vật liệu móng đường, vật liệu làm đường bê tông xi măng (cát, đá hoặc sỏi) và vật liệu xây dựng cống (thép, đá hộc, xi măng, cát xây và trát) đến địa điểm tập kết mà xe ô tô vào được.

- Đối với các xã còn lại (trừ các xã thuộc diện đã nêu ở phần trên): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% phần khối lượng đối với: Vật liệu móng đường, vật liệu làm đường bê tông xi măng (cát, đá hoặc sỏi) và vật liệu xây dựng cống (thép, đá hộc, xi măng, cát xây và trát) đến địa điểm tập kết mà xe ô tô vào được.

b. Phần ngân sách cấp huyện:

- Thực hiện đối với công tác lu lèn móng đường toàn bộ các tuyến đường (kể cả các tuyến được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% vật liệu).

- Hỗ trợ 50% phần khối lượng còn lại đối với các xã đã được tỉnh hỗ trợ 50% để thực hiện thông qua việc huy động các nguồn lực kết hợp với ngân sách của huyện.

c. Nhân dân thực hiện:

- Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn lập kế hoạch chi tiết vận động, huy động nhân dân bàn bạc để tự giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện triển khai thi công tuyến đường theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả vốn đầu tư.

- Vận chuyển vật liệu được hỗ trợ (xi măng + vật liệu khác) từ địa điểm tập kết vào công trình (đoạn ô tô không vào được).

- Khuyến khích các xã huy động các nguồn lực để có thể gia cố rãnh dọc thoát nước hai bên đường và xây dựng, hoàn thiện công trình phòng hộ như cọc tiêu, biển báo, tường phòng hộ, cây xanh... trên các tuyến đường.

- Đối với đường ngõ, xóm: Các hộ gia đình tự hoàn thiện nền đường và tự thi công móng, mặt đường ngõ, xóm theo tiêu chuẩn quy định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XIV thông qua ngày 13/12/2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.