• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2013
CHÍNH PHỦ
Số: 119/2013/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2013
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
 
Nguyễn Tấn Dũng
Tải file đính kèm