• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 08/05/2007
BỘ XÂY DỰNG
Số: 17/2001/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 7 tháng 8 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị

(Tập I: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác)

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/06/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành kèm theo Lệnh công bố số 02/CTN ngày 09/03/1998 của Chủ tịch nước;

- Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

- Để đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác vệ sinh môi trường đô thị;

- Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị (Tập I: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác)”.

Điều 2: Định mức dự toán nêu trên là căn cứ để lập kế hoạch, xây dựng đơn giá, dự toán và thanh quyết toán khối lượng công tác của chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị và có hiệu lực áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2001; thay thế cho các định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị đã được ban hành.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch Kiến trúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Quân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.