• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/1946
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 230
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1946

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 230 ngày 30 tháng 11 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu nghị quyết của Quốc hội Việt Nam ấn định quyền hạn vị Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ y hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Uỷ quyền Tổng Chỉ Huy quân đội toàn quốc cho ông Võ Nguyên Giáp, hiện sung chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều thứ hai. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Chánh văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.