• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/05/2015
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 100/2007/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 15 tháng 8 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí giải báo chí quốc gia

______________________________

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12/6/1999;

Thực hiện Điều 2 của Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia như sau:

I- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện Giải báo chí quốc gia thông qua Hội Nhà báo Việt Nam theo những nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007.

2. Nguồn kinh phí:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.810 triệu đồng/năm và bố trí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp văn hoá - thông tin hàng năm của Hội Nhà báo Việt Nam.

Riêng năm 2007, sử dụng 1.077 triệu đồng đã giao trong dự toán ngân sách năm 2007 chi sự nghiệp văn hoá - thông tin của Hội Nhà báo Việt Nam.

- Nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

II- NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi thực hiện Giải báo chí quốc gia như sau:

a) Chi giải thưởng:

 Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng cho tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc gia. Mức tiền thưởng của các giải thưởng do Hội đồng Giải báo chí quốc gia xem xét, quyết định căn cứ vào nguồn kinh phí đã được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước giao hàng năm và được công bố công khai.

b) Chi bồi dưỡng các thành viên Hội đồng thực hiện công tác xét, thẩm định và chấm Giải báo chí quốc gia:

- Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo:

Chi bồi dưỡng các thành viên Hội đồng sơ khảo thực hiện việc đánh giá, thẩm định, chấm điểm tác phẩm báo chí đã được tuyển chọn ở cấp cơ sở, chọn ra những tác phẩm báo chí đạt tiêu chuẩn vòng sơ khảo có đủ điều kiện tham dự vòng chung khảo.

- Hội đồng chấm giải vòng chung khảo.

  Chi bồi dưỡng các thành viên Hội đồng chung khảo thực hiện các công việc: đọc và đánh giá tác phẩm báo in; nghe, xem tác phẩm báo nói, báo hình, ảnh báo chí; nhận xét, thẩm định tác phẩm báo chí đã được vào vòng chung khảo; bỏ phiếu kín để chọn ra những tác phẩm báo chí có đủ điều kiện đạt giải thưởng qua chấm vòng chung khảo, báo cáo Hội đồng Giải báo chí quốc gia phê duyệt theo quy định.

Căn cứ dự toán ngân sách được giao; tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ xét, chấm giải các vòng sơ khảo, chung khảo năm trước, Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, quyết định mức chi xét, thẩm định và chấm giải năm sau của Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo.

c) Chi các cuộc họp của Hội đồng để thực hiện công tác Giải báo chí quốc gia: 

- Hội đồng sơ khảo:

Chi các cuộc họp của Hội đồng sơ khảo để thực hiện việc xem xét, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản: Điều lệ giải, quy định, quy chế làm việc của Hội đồng sơ khảo, quy chế tuyển chọn, thẩm định và cách thức chấm tác phẩm  báo chí tham dự giải vòng sơ khảo; thảo luận, trao đổi, đánh giá tác phẩm báo chí, thống nhất lựa chọn ra những tác phẩm báo chí đạt tiêu chuẩn vòng sơ khảo có đủ điều kiện tham dự vòng chung khảo.

- Hội đồng chung khảo:

Chi các cuộc họp của Hội đồng chung khảo để thực hiện việc xem xét, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản: Điều lệ giải, quy định, quy chế làm việc của Hội đồng chung khảo, quy chế tuyển chọn, thẩm định và cách thức chấm tác phẩm báo chí tham dự giải vòng chung khảo; thảo luận, trao đổi, đánh giá tác phẩm báo chí, thống nhất lựa chọn ra những tác phẩm báo chí đủ điều kiện đạt giải thưởng qua chấm giải vòng chung khảo.

- Hội đồng Giải báo chí quốc gia:

Chi các cuộc họp của Hội đồng Giải báo chí quốc gia để thực hiện việc xem xét, thẩm định, tham gia ý kiến, thông qua để ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Giải báo chí quốc gia theo thẩm quyền: Điều lệ giải, quy chế hướng dẫn tuyển chọn...; xem xét, quyết định về cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng, quyết định trao giải thưởng cho các tác phẩm báo chí đạt giải thưởng hàng năm,...

-  Mức chi họp của các Hội đồng :

+ Chủ tịch Hội đồng              : 300.000 đồng/ngày;

+ Thành viên Hội đồng           : 200.000 đồng/ngày;

+ Thư ký                              : 150.000 đồng/ngày;

+ Đại biểu mời tham dự         : 100.000 đồng/ngày.

d) Chi hỗ trợ các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Giải báo chí quốc gia:

- Chi các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước: Phụ cấp làm đêm, thêm giờ; chi tiền công lao động của thành viên các ban giúp việc của Hội đồng Giải báo chí quốc gia trong những ngày làm việc thực tế để thực hiện các công việc của Giải báo chí quốc gia; chi tiền công lao động thực hiện việc thẩm định hiệu quả, tính xác thực của tác phẩm báo chí (nếu có) nhằm phục vụ công tác xét và chấm giải vòng sơ khảo và vòng chung khảo.  

- Chi công tác dự thảo văn bản:

+ Chi soạn thảo các văn bản: Điều lệ, quy định, quyết định, quy chế có nội dung về hướng dẫn triển khai thực hiện Giải báo chí quốc gia, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi không quá 700.000 đồng/văn bản;

+ Chi cho cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản; hoàn chỉnh văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi:

Người chủ trì cuộc họp     : 100.000 đồng/người/buổi

Các thành viên tham dự    :  50.000 đồng/người/buổi;

+ Chi soạn báo cáo thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản, chỉnh lý văn bản, mức chi 80.000 đồng/ văn bản;

+ Chi thuê dịch tài liệu tham khảo (nếu có), mức chi từ 45.000 đồng/trang đến 50.000 đồng/trang (350 từ);

- Chi soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở nhiệm vụ về soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, tổng hợp của Giải báo chí quốc gia và tình hình thực hiện hàng năm, trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã giao.  

- Chi tiền điện, tiền nước, tiền nhiên liệu, văn phòng phẩm và vật tư văn phòng cần thiết khác, cước phí điện thoại trong nước, cước phí bưu chính, Fax, thuê hội trường để tổ chức các cuộc họp (nếu có), chi công tác in ấn, chi nhân bản tác phẩm báo chí tham dự giải vòng sơ khảo, vòng chung khảo gửi Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo (phô tô tác phẩm báo in; in ảnh tác phẩm báo chí dự chung khảo; ghi đĩa, băng hình tác phẩm báo nói, báo hình), làm bằng chứng nhận giải thưởng, làm biểu tượng giải thuởng, chi thanh toán hợp đồng với bên ngoài đối với những công việc cần thiết phục vụ việc xét trao giải.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ động thực hiện các khoản chi này trên cơ sở yêu cầu của công tác xét và trao Giải báo chí quốc gia, tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ xét, chấm giải năm trước theo hướng tiết kiệm, có hiệu quả và đúng với hoạt động nghiệp vụ thực tế phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ Giải báo chí quốc gia.

- Chi công tác phí; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác Giải báo chí quốc gia; hội nghị, hội thảo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Giải báo chí quốc gia. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Chi phí lễ trao Giải báo chí quốc gia:

Chi phí thuê hội trường, trang trí hội trường, nước uống,..., căn cứ vào hợp đồng giữa Hội Nhà báo Việt Nam và bên cung cấp dịch vụ, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức lễ trao giải.

Trên cơ sở quy định tại thông tư này và các quy định hiện hành của nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và ban hành “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia”. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam quyết định ban hành “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia” sau khi có ý kiến của Hội đồng Giải báo chí quốc gia và thống nhất trong Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia” được phổ biến công khai đến toàn thể hội viên, thành viên Hội đồng Giải báo chí quốc gia, các cơ quan có liên quan và gửi Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý giám sát thực hiện; gửi  Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. Nội dung xây dựng “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia” theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư.

Cuối năm kinh phí hỗ trợ chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau theo quy định hiện hành.

2. Lập dự toán, chấp hành dự toán, kế toán và quyết toán kinh phí  Giải báo chí quốc gia được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông tư này được áp dụng từ năm ngân sách 2007.

5. Đối với các nội dung công việc và chi phí liên quan đến việc tổ chức tuyển chọn, thẩm định thực hiện ở vòng tuyển chọn ( tiến hành ở các Chi Hội, Liên chi Hội Nhà báo trực thuộc trung ương và Hội Nhà báo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương), được vận dụng các nội dung, mức chi không vượt quá quy định tại thông tư này và cân đối trong dự toán kinh phí được giao hàng năm của các đơn vị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.