• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2011
CHÍNH PHỦ
Số: 101/NQ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị xã An Nhơn và thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

________________________

 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã An Nhơn và thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định như sau:

1. Thành lập thị xã An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định trên cơ sở toàn bộ 24.264,36 ha diện tích tự nhiên và 178.817 nhân khẩu của huyện An Nhơn.

Thị xã An Nhơn có 24.264,36 ha diện tích tự nhiên, 178.817 nhân khẩu và 15 đơn vị hành chính trực thuộc.

Địa giới hành chính thị xã An Nhơn: Đông giáp huyện Tuy Phước; Tây giáp huyện Tây Sơn và huyện Vân Canh; Nam giáp huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh; Bắc giáp huyện Phù Cát.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn

a) Thành lập phường Bình Định thuộc thị xã An Nhơn trên cơ sở toàn bộ 612,27 ha diện tích tự nhiên và 17.408 nhân khẩu của thị trấn Bình Định.

Phường Bình Định có 612,27 ha diện tích tự nhiên và 17.408 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Bình Định: Đông giáp xã Phước Hưng và xã Phước Quang, huyện Tuy Phước; Tây giáp xã Nhơn Khánh; Nam giáp phường Nhơn Hòa; Bắc giáp phường Nhơn Hưng.

b) Thành lập phường Nhơn Hưng thuộc thị xã An Nhơn trên cơ sở toàn bộ 833,42 ha diện tích tự nhiên và 12.386 nhân khẩu của xã Nhơn Hưng.

Phường Nhơn Hưng có 833,42 ha diện tích tự nhiên và 12.386 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nhơn Hưng: Đông giáp xã Nhơn An và xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước; Tây giáp xã Nhơn Hậu; Nam giáp phường Bình Định; Bắc giáp phường Đập Đá và xã Nhơn An.

c) Thành lập phường Đập Đá thuộc thị xã An Nhơn trên cơ sở toàn bộ 507,13 ha diện tích tự nhiên và 16.785 nhân khẩu của thị trấn Đập Đá.

Phường Đập Đá có 507,13 ha diện tích tự nhiên và 16.785 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đập Đá: Đông giáp xã Nhơn An; Tây giáp xã Nhơn Hậu; Nam giáp phường Nhơn Hưng; Bắc giáp phường Nhơn Thành.

d) Thành lập phường Nhơn Thành thuộc thị xã An Nhơn trên cơ sở toàn bộ 1.269,27 ha diện tích tự nhiên và 15.605 nhân khẩu của xã Nhơn Thành.

Phường Nhơn Thành có 1.269,27 ha diện tích tự nhiên và 15.605 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nhơn Thành: Đông giáp xã Nhơn Phong; Tây giáp xã Nhơn Mỹ; Nam giáp phường Đập Đá và xã Nhơn An; Bắc giáp xã Cát Tân, xã Cát Tường và xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát.

đ) Thành lập phường Nhơn Hòa thuộc thị xã An Nhơn trên cơ sở toàn bộ 2.792,58 ha diện tích tự nhiên và 18.017 nhân khẩu của xã Nhơn Hòa.

Phường Nhơn Hòa có 2.792,58 ha diện tích tự nhiên và 18.017 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nhơn Hòa: Đông giáp xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước; Tây giáp xã Nhơn Lộc và xã Nhơn Thọ; Nam giáp xã Phước An, huyện Tuy Phước; Bắc giáp phường Bình Định và xã Nhơn Khánh.

3. Sau khi thành lập thị xã An Nhơn và thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn

a) Thị xã An Nhơn có 24.264,36 ha diện tích tự nhiên và 178,817 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 05 phường: Bình Định, Nhơn Hưng, Đập Đá, Nhơn Thành, Nhơn Hòa và 10 xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ.

b) Tỉnh Bình Định có 605.057,77 ha diện tích tự nhiên và 1.489.741 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 09 huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, Tuy Phước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.