• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/1996
BỘ XÂY DỰNG
Số: 62-BXD/QLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 1 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam

______________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 của Chính phủ ban hành quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan tổ chức Quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 655/QHQT ngày 6 tháng 2 năm 1996 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam.

Điều 2.- Quy định này có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bộ trưởng

Ngô Xuân Lộc

(Đã Ký)

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO ĐOÀN NGOẠI GIAO THUÊ NHÀ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/BXD-QLN ngày 01-03-1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

____________________________

 Điều 1.

1. Quy định này quy định những nguyên tắc đối với việc thuê nhà của cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức Quốc tế, cơ quan đại diện các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan Đoàn ngoại giao)

2. Việc thuê nhà của viên chức, nhân viên Đoàn ngoại giao và công dân nước ngoài khác đăng ký trong danh sách Đoàn ngoại giao tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao) cũng áp dụng theo quy định này.

3. Trong trường hợp điều ước Quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Quy định này thì áp dụng theo điều ước Quốc tế đó.

Điều 2.

1. Tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Ngoại giao uỷ quyền cho một đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng đầu mối xem xét, xác nhận đối tượng và nhu cầu thuê nhà của cơ quan, cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao thuê nhà và sử dụng nhà tại Việt Nam theo đúng pháp luật Việt Nam và điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; bảo đảm thực hiện các mục đích chính trị đối ngoại, an ninh quốc gia, an toàn xã hội theo đúng pháp luật.

2. Tại các địa phương khác, Bộ Ngoại giao thoả thuận với Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc uỷ quyền cho một cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương thực hiện chức năng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan được uỷ quyền tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu thuê nhà của các cơ quan và cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao tại Việt Nam để Liên Bộ: Ngoại giao, Xây dựng, Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ quyết định.

Điều 3.

1. Các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, xã hội và cá nhân đã có giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà theo quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê nhà) nếu có nhu cầu cho cơ quan hoặc cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao thuê nhà thì phải nộp cho cơ quan được uỷ quyền quy định tại Điều 2 của Quy định này các giấy tờ sau đây:

a. Đơn xin cho Đoàn ngoại giao thuê nhà (mẫu số 1/ĐNG kèm theo quy định này);

b. Bản sao Giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;

2. Trong thời gian tối đa 20 ngày, kể từ ngày nhận được các giấy tờ nêu tại khoản 1 Điều này, cơ quan được uỷ quyền quy định tại Điều 2 của Quy định này có trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản về sự chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với việc xin cho Đoàn ngoại giao thuê nhà.

Điều 4.

1. Các cơ quan và cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao tại Việt Nam nếu có nhu cầu thuê nhà để đặt trụ sở cơ quan, văn phòng hoặc để ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê nhà) phải gửi văn bản tới cơ quan được uỷ quyền quy định tại Điều 2 của Quy định này, nêu rõ yêu cầu về nhà cần thuê: vị trí, địa điểm, diện tích, cấu trúc, trang thiết bị nội thất, mục đích sử dụng, thời hạn thuê, v.v...

2. Trong thời gian tối đa 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Bên thuê nhà cơ quan được uỷ quyền quy định tại Điều 2 của Quy định này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và chỉ dẫn, giúp Đoàn ngoại giao tìm nhà đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Điều 5.- Hợp đồng cho cơ quan, cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam thực hiện theo mẫu số 2 kèm theo. Trường hợp hai bên có thêm thoả thuận khác thì được phép bổ sung nhưng không được trái với pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Hợp đồng này chỉ có hiệu lực pháp lý khi có xác nhận của cơ quan cấp giấy phép cho thuê nhà và cơ quan được uỷ quyền quy định tại Điều 2 của Quy định này.

Điều 6.- Quyền lợi và nghĩa vụ của Bên cho thuê nhà, Bên thuê nhà và doanh nghiệp dịch vụ cho cơ quan, cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao thuê nhà thực hiện theo quy định tại Chương III Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 của Chính phủ.

Điều 7.- Việc xử lý vi phạm các quy định về việc cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Chương IV Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 của Chính phủ.

Điều 8.- Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ban hành Quy định này, các trường hợp cho thuê nhà đối với cơ quan, cá nhân thuộc Đoàn ngoại giao tại Việt Nam chưa thực hiện theo đúng các quy định của văn bản này, thì Bên cho thuê nhà và Bên thuê nhà phải làm lại thủ tục cho phù hợp.

Điều 9.- Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây về việc cho Đoàn ngoại giao thuê nhà tại Việt Nam trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 10.- Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Xây dựng cùng với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy định này.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.