• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 98/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình,QD-TTg_

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010 như sau:

1. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năm 2008:

- Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình

2. Cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (năm 2008-2009):

- Công ty Sách và Thiết bị trường học Hòa Bình,

- Công ty Sản xuất chế biến dịch vụ Cửu Long,

- Công ty Rau quả nông sản Cao Phong,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình,

- Công ty Dịch vụ môi trường đô thị thành phố Hòa Bình,

- Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hòa Bình,

- Công ty TNHH một thành viên Du lịch công đoàn suối khoáng Kim Bôi,

- Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hòa Bình.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

1. Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ trong các doanh nghiệp cổ phần hóa.

2. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 160/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.