• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1373/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007 - 2010

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg  ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Giữ nguyên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Xổ số kiến thiết Yên Bái.

2. Thực hiện cổ phần hoá:

Năm 2007:

- Công ty Xây dựng quản lý đường bộ I.

- Công ty Xây dựng quản lý đường bộ II.

- Công ty Công trình và Môi trường đô thị.

- Công ty Cấp nước.

Năm 2008:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Nghĩa Lộ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chợ Mường Lò.

3. Tạm thời giữ nguyên và sẽ thực hiện sắp xếp sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Nghĩa Văn.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuỷ nông Tân Phú.

4. Chuyển cơ quan quản lý:

- Khách sạn du lịch Công đoàn Thác Bà về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Công ty Vật tư nông nghiệp về làm thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

Điều 2.  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước nêu tại Quyết định này.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.