Sign In

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

______________________

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Theo đề nghị của Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và ý kiến của các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân.

2. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 1996.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ bảo đảm thực hiện Quy chế này./.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn An