• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2019
UBND TỈNH AN GIANG
Số: 57/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo  Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH An Giang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2168/TTr-VHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 2 như sau:

“16. Về du lịch:

a) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định;

b) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

c) Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch;

d) Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch cấp tỉnh; Lập hồ sơ và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trong trường hợp điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh không còn bảo đảm điều kiện theo quy định;

e) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của các doanh nghiệp địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Thẩm định và quyết định công nhận hạng 1 sao, hạng 2 sao và 3 sao cho khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch;

Tổ chức kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch đối với cơ sở lưu trú du lịch;

i) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

k) Thẩm định và công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

l) Thu hồi quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không bảo đảm các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của pháp luật;

m) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch (quốc tế, nội địa, tại điểm) theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

n) Phối hợp với ngành Giao thông Vận tải trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 3 như sau:

“ Điều 3. Cơ cấu tổ chức

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (và tương đương):

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức - Pháp chế;

d) Phòng Quản lý văn hoá;

đ) Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình;

e) Phòng Quản lý thể dục thể thao;

g) Phòng Quản lý du lịch.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

a) Bảo tàng tỉnh;

b) Thư viện tỉnh;

c) Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật;

d) Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng;

đ) Tạp chí Văn hóa Lịch sử;

e) Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 11 năm  2019.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Bình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.